Výpočet a návrh spalinových cest

Provádíme výpočet a návrch spalinových cest (komínů) prostřednictvím výpočtového programu KESA ALADIN anebo Tepelně-technického výpočtu spalinové cesty (Komín) firmy PROTECH.

Výpočty komínů

Každý spotřebič paliv musí mít spalinovou cestu, která odpovídí typu a provedení spotřebiče paliv, jeho jmenovitému výkonu a způsobu používání (na vytápění, ohřev TUV apod.). Požadavkům spotřebiče musí odpovídat konstrukce komínu (jednovrstvý, vícevrstvý, podtlakový, přetlakový, suchý, vlký apod.), velikost průduchu komínu a jeho účinná výška. Jenom tak je zajjištěn bezpečný odvod spalin od spotřebiče paliv do volného ovzduší a jeho nejvyšší účinnost. Jestliže je spalinová cesta poddimenzovaná, spaliny se vrací do prostoru s kotlem a dochází k ohrožení zdraví nebo i života uživatele spotřebiče paliv, v lepším případě dochází k vypíníní kotle. Je-li kouřová cesta předimenzovaná, mají spaliny malou rychlost, silně se ochlazují na stěnách průduchu komínu a při nedostatečné rychlosti spalin a nízké teploty spalin je komín obvykle nefunkční.

Tah komínu - obecně

Tah komínu je obecně založen na způsobu vytlačování lehčího sloupce spalin sloupcem težšího studeného vzduchu ma principu spojených nádob (Obr. 1). Výpočet komínu s přirozeným tahem je tedy založen na fyzikálním jebu o rozdílu atmosférického tlaku ozvduší (P = 101325 Pa, atmosférický tlak klesá s přibývající výškou) a tlaku spalin, které proudí komínem.

Schéma výpočtové představy komínového tahu

Obr. 1 Schéma výpočtové představy komínového tahu

Velikost tohoto rozdílu je ve skutečnosti dána rozdílem hustoty chladnějšího vzduhu a hustoty teplých spalin. Tento rozdíl je patrný především v zimních obdobích, kdy je hostota vzduchu nejvyššía od spotřebičů jsou odváděny co nejteplejší spaliny. Z tohoto rozdílu lze získat nejvyšší tah komínu. Naopak při teplém venkovním vzudchu v letním období a při nízké teplotě spalin je tah komínu nízký. Podle parametrů spotřebiče by měl být posuzován takový případ, kdy vychází komínový tah nejnižší.

Výpočet komínového tahu

Norma ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv neobsahuje postup výpočtu, ale stanoví pouze základní výpočtové podmínky, které musí být splněné, aby spalinová cesta byla funkční. Pro výpočet spalinové cesty platí ČSN EN 13384-1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny a ČSN EN 13384-2 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Spolené komíny. Normy jsou určeny především pro zpracovatele výpočtových programů na počítači.

Teplotní požadavky na komíny podtlakové i přetlakové jsou přehledně uvedeny na obr.2, kde rozhodující teplotou pro posouzení komína je teplota povrchu průduchu komína v jeho ústí, která u komínů se suchým provozem nesmí být nižší než je teplota rosného bodu spalin (u zemního plynu se uvažuje teplota +60 °C), u komínů s mokrým provozem nemá být nižší než +5 °C. Posouzení teplot se provádí při nejnepříznivějších podmínkách, tedy tedy v zimním období pro teplotu -15 °C. V horských oblastech se může uvažovat i teplota nižší.

Na obr.3, je uvedeno tlakové kritérium pro komíny s přirozeným tahem. Podmínkou správné funkce spalinové cesty je dodržení podmínky, že účinný komínový tah v sopouchu PZ musí být větší (nebo nejvýše roven) nežli jsou tlakové ztráty v sopouchu PZE. Přibývá jenom podmínka, že PZ musí být současně větší, nežli je tlaková ztráta z nasávání spalovacího vzduchu PB, aby byl vždy zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Tato podmínka nebude platit u spotřebičů přetlakových (s nulovým přetlakem ve spalinovém hrdle), kde přívod vzduchu pro spalování si zajišťuje ventilátor v hořáku kotle.

Teplotní kritérium u komínů s přirozeným tahem při suchém a mokrém provozu

Obr. 2 Teplotní kritérium u komínů s přirozeným tahem při suchém a mokrém provozu

Při výpočtu účinného komínového tahu PZ se od statického tahu komína PH odečítá tlaková ztráta komíhového průduchu PR a tlaková ztráta větru PL. U tlakové ztráty PR se do výpočtu uvádí skutečná délka průduchu komína a součet ztrát ze změny směru. Tlaková ztráta účinkem větru PL se zahrnuje do výpočtu v případě nízkého vyústění komína nad střechou budovy nebo v případě, že je ústí komína zastíněné sousední budovou nebo jinou překážkou. Stanovená hodnota tlakové ztráty účinkem větru PL - 25 Pa. Při výpočtu tlakové ztráty v kouřovodu PFV se snižuje její velikost o statický tah PHV vytvořený kouřovodem. Z výše uvedeného pro výpočet komínového tahu vyplývá, že tah komínu je prakticky závislý pouze na výšce komínu a na rozdílu teplot spalin a venkovního vzduchu.

Při výpočtu spalinové cesty u podtlakových kotlů platí, že účinný komínový tah v sopouchu musí být větší než tlakové ztráty v sopouchu.

Tlakové kritérium komína s přirozeným tahem

Obr. 3 Tlakové kritérium komína s přirozeným tahem

Zdroj: [JIŘÍK, František. Komíny. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004, 141 s. ISBN 80-247-0877-9].

 

 

Pro výpočet a návrch spalinových cest (komínů) používáme výpočtový program KESA ALADIN a Tepelně-technický výpočet spalinové cesty firmy PROTECH.

Pro bližší informace o výpočtu, případně při zájmu o výpočet nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na: komarek@kabele-kominictvi.cz a nebo telefonicky na: 606/057 311.

   
 
Komíny
 
Izolační, spojovací materiál
Krbová kamna/vložky
Venkovní krby/grily
Příslušenství
Použité/rozbalené zboží
 

Potřebujete servis komínu?
Rychlý kontakt

                 KABELE

       KOMÍNOVÉ CENTRUM

            tel.: 606 057 311

 
 
Novinky e-mailem

Vyplňte prosím Váš e-mail pro zasílání informací o novinkách či slevách. 
 
 
Copyright © 2011 Kabele kominictví – všechna práva vyhrazena
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2